Ochrona Danych Osobowych

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z  dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)  w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych)
uprzejmie informujemy, iż:

1)    Administratorem  danych osobowych jest FUNDACJA „AUXILIUM” z siedzibą w Tarnowie, pl. Kazimierza Wielkiego 5, zwana dalej Fundacją
2)    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem e-mail iodo.auxilium@diecezja.tarnow.pl
3)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz  art. 9 ust.1 lit. g  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  w sprawie ochrony  osób
fizycznych  RODO do celów komunikacji z Fundacją;

 przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
 w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4)    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5)    Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą  przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym  przez
przepisy prawa;
6)    Posiada Pani/Pan prawo do:  żądania od administratora dostępu do swoich  danych osobowych,  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7)    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego leżącego na administratorze danych osobowych.
8)    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez administratora danych osobowych z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa przewidzianych dla ochrony danych osobowych.