Studium Logoterapii w Tarnowie

 

Szanowni Państwo,
mamy zaszczyt poinformować o powstaniu Studium Logoterapii prowadzonym przez Instytut Biofeedback and Noo-psychosomatic w Lublinie. Instytut jako jedyny w Polsce otrzymał Certyfikat akredytacyjny Viktor Frankl Institut (Wiedeń) i International Association of Logotherapy and Existential Analysis.

Studium rusza od marca 2020 r. w Tarnowie.

Program Studium Logoterapii oparty jest o autorski program K. Popielskiego – twórcy Noo-Psychoterapii.

Opieką merytoryczną Studium Logoterapii zajmuje się Komisja ds. Nauczania w składzie:

 • Prof. zw DDr h.c. hab. Kazimierz Popielski
 • dr Lilia Suchocka
 • dr hab. Krzysztof Gąsior

CEL STUDIUM

Zapoznanie z podstawami teoretycznymi oraz metodami psychoterapeutycznymi z zakresu Logoterapii (III Wiedeńskiego Kierunku w Psychoterapii V.E. Frankla).

ZAMIERZONE EFEKTY I UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE PO STUDIUM

Posiadacz certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje  w zakresie:

WIEDZY:

 • Zna podstawy i założenia Logoterapii i Noo-psychoterapii
 • Zna metody diagnostyczne dla problemów z zakresu zdrowia, zaburzeń
  Noo-psychosomatycznych i egzystencjalnych
 • Zna formy pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej w terapii problemów natury Noo-psychosomatycznej oraz w pracy z problemami natury egzystencjalnej
 • Zna podstawy wielowymiarowego rozumienia ludzkiej egzystencji i jej problemów
 • Zna zasady prowadzenia interwencji kryzysowej w nurcie Logoterapii
 • Zna metody logoterapeutyczne wykorzystywane w pracy z dziećmi i młodzieżą, pacjentami doznającymi bólu i cierpienia w chorobach przewlekłych, osobami uzależnionymi, pracy resocjalizacyjnej oraz z osobami z zachowaniami suicydalnymi

UMIEJĘTNOŚCI:

 • Potrafi stosować i interpretować metody diagnostyczne dla problemów z zakresu zdrowia, zaburzeń Noo-psychosomatycznych i egzystencjalnych
 • Posiada umiejętność integralnej pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej w terapii problemów natury Noo-psychosomatycznej
 • Potrafi stosować metody psychoterapeutyczne w pracy z problemami natury egzystencjalnej
 • Posiada zdolność wielowymiarowego rozumienia ludzkiej egzystencji i jej problemów
 • Potrafi praktycznie wykorzystywać zdobytą wiedzę psychoterapeutyczną
 • Posiada umiejętność prowadzenia interwencji kryzysowej w nurcie Logoterapii
 • Implikuje metody logoterapeutyczne w pracy z dziećmi i młodzieżą, pacjentami doznającymi bólu i cierpienia w chorobach przewlekłych, osobami uzależnionymi, pracy resocjalizacyjnej oraz z osobami z zachowaniami suicydalnymi

KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:

 • Potrafi kontrolować emocje, być opanowanym, spokojnym, przewiduje skutki podejmowanych działań oraz ponosić za nie odpowiedzialność
 • Jest uważny na potrzeby i wypowiedzi klientów
 • Przestrzega zasad kultury i etyki zawodu
 • Aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe

Potrafi korzystać ze swoich specjalistycznych umiejętności logoterapeutycznych kierując się dobrem pacjenta

BLOKI TEMATYCZNE STUDIUM

WYKŁADY (100 godz.)

 • Wprowadzenie do Logoterapii V.E. Frankla
 • Podstawy teoretyczne Noo-psychoterapii K. Popielskiego
 • Specyfika fenomenów ludzkiej egzystencji
 • Specyfika poczucia sensu życia
 • Problemy egzystencjalne: diagnoza i psychoterapia
 • Problematyka wartości w Logoterapii
 • Poradnictwo noetycznie zorientowane
 • Logoterapia w poradnictwie psychologiczno-pastoralnym
 • Duchowość w pomocy psychologicznej i psychoterapii
 • Problematyka nerwic
 • Logoterapia i noo-psychoterapia w praktyce resocjalizacyjnej
 • Logoterapia i noo-psychoterapia w praktyce nauczyciela i pedagoga z dziećmi i młodzieżą
 • Logoterapia i noo-psychoterapia w pracy z osobami uzależnionymi
 • Problematyka samobójstw: podejście noo-psychoterapeutyczne w pracy z osobami po próbach samobójczych
 • Logoterapia i noo-psychoterapia w Interwencji kryzysowej
 • Logoterapia i noo-psychoterapia w pracy z pacjentami przewlekle chorymi

WARSZTATY (60 godz.)

 • Metody psychoterapeutyczne 
 • Techniki logoterapeutyczne V.E. Frankla
 • Metody autorskie K. Popielskiego
 • Noo-drama jako metoda pracy z pacjentami
 • Wizualizacja w psychoterapii
 • Dialog motywujący
 • Testy egzystencjalne

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM: program-studium-logoterapii

Studium kończy się uzyskaniem Certyfikatu ukończenia Studium Logoterapii ze specjalizacją „Psychoterapii Integralnej: Noo-psychoterapii”, upoważniający do korzystania z wiedzy teoretycznej i praktycznej w pracy z pacjentami.

TERMINY ZJAZDÓW

1) 6-8 marca 2020 r.

2) 4-5 kwietnia 2020 r.

3) 9-10 maja 2020 r.

4) 13-14 czerwca 2020 r.

5) 11-12 lipca 2020 r.

6) 8-9 sierpnia 2020 r.

7) 5-6 września 2020 r.

8) 26-27 września 2020 r.

9) 10-11 października 2020 r.

Rekrutacja jest prowadzona do 29.02.2020r. 

Studium Logoterapii przeznaczone jest dla osób posiadających dyplom licencjata lub magistra na kierunkach z wydziałów społecznych, humanistycznych, medycznych i teologii. Szczegółowych informacji udziela Komisja ds. Programu Nauczania (+48 600 645 456 ).

Dołączenie do Studium jest również możliwe dla osób, które ukończyły I lub/i II Stopień Logoterapii i chcą uzupełnić swoją wiedzę o poszczególne bloki tematyczne.

 

Wymagane dokumenty:

 • Formularz zgłoszeniowy (dostępny tutaj)
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych na  kierunkach z wydziałów społecznych, humanistycznych, medycznych i teologii
 • 2 zdjęcia
 • Dowód uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości 200 zł

*W przypadku nieuruchomienia Studium z powodu zbyt małej ilości osób opłata wpisowa jest zwracana kandydatowi.
*W przypadku rezygnacji Kandydata z udziału w Studium Logoterapii opłata wpisowa nie jest zwracana.

Kserokopie wymaganych dokumentów można przesłać drogą mailową lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

emailinfo@ibnps.eu

adres: Institute of Biofeedback and Noo-Pschosomatic Sp. z o.o.
ul. Farmaceutyczna 13
20-706 Lublin

PŁATNOŚCI

 • Opłata wpisowa (200 PLN) wraz z I ratą (2100 PLN) płatne do 29 lutego 2020 r.
 • Rata II (2100 PLN) płatna do 15 kwietnia 2020 r.
 • Rata III (2100 PLN) płatna do 15 czerwca 2020 r.
 • Rata IV (2100 PLN) płatna do 15 sierpnia 2020 r.

W tytule przelewu należy wpisać Imię, Nazwisko oraz Rodzaj opłaty

*Informacja o cenie dla osób, które ukończyły I lub/i II Stopień Logoterapii i chcą uzupełnić swoją wiedzę o poszczególne bloki tematyczne dostępna jest pod numerem +48 600 645 456

Dane do przelewu:

Institute of Biofeedback and Noo-Psychosomatic
ul. Farmaceutyczna 13
20-706 Lublin

Nr konta: 47 1750 0012 0000 0000 2973 7517 (Bank: BNP Paribas)

SWIFT: PPABPLPK

KURS SKIEROWANY JEST DO OSÓB, KTÓRE UKOŃCZYŁY STUDIA WYŻSZE NA KIERUNKACH NAUK SPOŁECZNYCH, HUMANISTYCZNYCH, MEDYCZNYCH ORAZ TEOLOGII.