Certyfikowany kurs psychoterapeutyczny I stopnia z Logoterapii – zapisy

Szanowni Państwo,

Fundacja AUXILIUM wspólnie z Institute of Biofeedback and Noo-psychosomatic zaprasza do udziału w certyfikowanym kursie psychoterapeutycznym I stopnia z LOGOTERAPII (specjalizacja: Psychoterapia Integralna i Noo-psychoterapia), który odbędzie się w Tarnowie w dniach 24-26 maja oraz 7-9 czerwca br.

Kurs skierowany jest do: psychologów, psychoterapeutów, psychiatrów, pedagogów, lekarzy, pielęgniarek, księży. Wymagane jest wykształcenie wyższe.

Czas kursu: 2 weekendy (od piątku, godz. 16.00 do niedzieli, godz. 13.00)
Koszt: 2500 PLN brutto
Przerwy kawowe
Materiały szkoleniowe
Zniżka dla studentów do 26 r.ż.: 1800 PLN brutto

***

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

I ZJAZD
24 maja, PIĄTEK
16:00-19:00

 • Podstawy teoretyczne wprowadzający w problematykę Logoterapii V.E. Frankla, Noo-psychoterapii K. Popielskiego. Założenia psychoterapii integralnej.
 • Koncepcja i model „wielowymiarowości bycia i wielokierunkowości stawania się ludzkiej egzystencji” K. Popielskiego i jej zastosowanie w diagnozie i terapii.
 • Noetyczny wymiar osobowości: jakości noetyczne, aktywność noetyczna i ich znaczenie w diagnozie i terapii
 • Pojęcia i symptomy: frustracja egzystencjalna, pustka egzystencjalna, nuda, utrata poczucia sensu życia, kryzys noogenny. Problemy egzystencjalne a psychoterapia.

25 maja, SOBOTA
9:00-13:00

 • Kategorie egzystencjalne funkcjonowania człowieka: muszę, chcę, powinienem, mogę. Norma, problemy, terapia.
 • Propozycja pracy z pacjentem wg zasad noo-psychoterapii – z szczególnym uwzględnieniem doświadczeń egzystencjalnie znaczących (negatywnych oraz pozytywnych), uczuć egzystencjalnie ważnych. Poradnictwo noetycznie zorientowane.

13:00-14:00 Przerwa obiadowa

14:00- 18:45

 • Wartości w psychoterapii. Koncepcja tendencji „ku…” – koncepcja K. Popielskiego
 • Funkcje wartości w rozwoju jednostki, psychoterapia poprzez wartości, cele.
 • Antywartości – zagrożenie, diagnoza terapia. Koncepcja „bycia i stawania się” jednostki.
 • Wartości deklarowane i wartości realizowane – skutki w rozwoju i funkcjonowaniu jednostki. Koncepcja „bycia i stawania się” jednostki.
 • Skala Preferencji Wartości (SPW) oraz Słała Wyboru Wartości Centralnej (K. Popielski), obliczanie wyników interpretacja, zastosowanie w praktyce

26 maja, NIEDZIELA
9:00-12:45

 • Specyfika rozwoju Ja (Ja otwarte, Ja zamknięte, Ja zintegrowane) – znaczenie dla rozwoju i terapii.
 • Błędne koło lęku, lęk noogenny.
 • Duchowość w psychoterapii.

II ZJAZD
7 czerwca, PIĄTEK
16:00-18:45

 • Specyfika fenomenów ludzkiej egzystencji: wolność, godność, odpowiedzialność, sens życia, wartości, dojrzałość noetyczna, cierpienie.
 • Problematyka nerwic: definicje nerwic, objawy osiowe nerwic, specyfika zaburzeń w nerwicach. Nerwice noogenne: symptomy, rodzaje, przyczyny, terapia.
 • Techniki logoterapeutyczne V.E. Frankla: derefleksja, intencja paradoksalna, modulacja postaw, dialog sokratejski, sugestia, pozytywne autoinstruowanie, wyrażanie humoru, terapia pięknem. Analiza przypadków.

8 czerwca, SOBOTA
9:00-13:00

 • Metody autorskie K. Popielskiego pracy z pacjentem: metody analizy konceptów egzystencjalnych, rozwój i integracja, dziedziczenie i rozstrzyganie. Analiza przypadków.
 • Testy psychologiczne do badań problemów z zakresu zdrowia i zaburzeń noo-psychosomatycznych: Test Noo-dynamiki (T.N-D), Skala zaburzeń noo-psychosomatycznych (SO NPS), Test celów życiowych (PIL). Obliczanie wynikóo, interpretacja, zastosowanie w diagnozie i praktyce diagnozowania problemów egzystencjalnych. Analiza przypadków.

13:00-14:00 Przerwa obiadowa

14:00-18:00

 • Logoterapia i noo-psychoterapia: metoda terapeutyczna, specyfika celów terapeutycznych. Pacjent jako podmiot-osobowy w procesie terapeutycznym. Zasady pracy z pacjentem w nurcie logoterapeutycznym, noo-psychoterapeutycznym: ukierunkowanie na cele, zadania, wartości.
 • Orientacja temporalna w psychoterapii.

9 czerwca, NIEDZIELA
09:00-11:15

 • Praktyczne warsztaty z zastosowania technik logoterapeutycznych i noopsychoterapeutycznych

11:15-12:45 Egzamin pisemny. Zakończenie szkoleń. Rozdanie Dyplomów.

 

Jednocześnie przypominamy, że:

CELEM KURSU jest zapoznanie uczestników z wiedzą dotyczącą podstaw teoretycznych oraz metod psychoterapeutycznych z zakresu Logoterapii (III Wiedeńskiego Kierunku w Psychoterapii) ze specjalistycznym ukierunkowaniem na Psychoterapię Integralną: Noo-Psychoterapię.

PROGRAM SZKOLEŃ jest oparty o autorski program K. Popielskiego – twórcy Noo – Pssychoterapii.

ZAMIERZONE EFEKTY I UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE PO KURSIE
Osoby uczęszczające mają nabyć umiejętność wykorzystania wiedzy psychoterapeutycznej i praktycznej w stosowaniu konkretnych metod w pracy z pacjentami z problemami natury egzystencjalnej. W zakres programowy wchodzi wielowymiarowe rozumienie ludzkiej egzystencji, jej problemów oraz poszukiwanie całościowej pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej w diagnozie i terapii problemów natury noo-psychosomatycznej.

Kurs kończy się uzyskaniem Certyfikatu ukończenia podstaw z zakresu „Logoterapii” ze specjalizacją „Psychoterapii Integralnej: Noo-psychoterapii”, upoważniający do korzystania z wiedzy teoretycznej i praktycznej w pracy z pacjentami.

Zgłoszenia: Formularz-zgłoszeniowy należy wypełnić i przesłać na adres: fund.aux@gmail.com
Po zgłoszeniu otrzymają Państwo od nas potwierdzenie rejestracji oraz informacje dotyczące miejsca, w którym będa się odbywać warsztaty.

Dodatkowe informacje: tel. 519 698 769